Förslag till nya stadgar

En del i i vårt arbete för att anpassa Klippans konstförening till sin samtid har varit att uppdatera stadgarna eftersom de inte uppdaterats på över 35 år. Vi är idag en betydligt mindre konstförening med helt andra förutsättningar än då. Tyvärr har vårt arbete försvårats av pågående pandemi och minskad tillgänglighet men vi kommer att föreslå dessa nya, anpassade stadgarna på årsmötet för 2020.

Klippans konstförening

S t a d g a r
§1 Konstföreningens namn
Föreningens namn är Klippans konstförening.

§2 Föreningens syfte och verksamhet
Klippans konstförening har till syfte att inom Klippans kommun väcka, underhålla och bredda intresset för konsten, särskilt genom att t.ex.:
– anordna utställningar av konstverk
– anordna föredrag, studieverksamhet och övriga aktiviteter i ämnen rörande konst
– köpa in konst för utlottning

§3 Medlemmar
Föreningen består av årsmedlemmar. Grupper eller föreningar kan också ansluta sig. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Medlem som erlagt stadgad årsavgift är berättigad att delta i föreningens årliga medlemslotteri.

§4 Styrelsen
Det åligger styrelsen att arbeta enligt de i §2 framförda syftena.
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om minst fem (5) ledamöter och minst två (2) ersättare, valda av årsmötet.
Ordförande utses av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande (vid behov), sekreterare och kassör samt andra funktionärer med särskilda ansvarsområden (vid behov).
Styrelsen är beslutsmässig då minst 50% av ledamöterna i styrelsen är närvarande.
Styrelsen äger rätt att för speciella tillfällen till sig adjungera en eller flera ledamöter.
Styrelsen sammanträder minst en gång om året, förutom sommarmånaderna, eller då minst tre ledamöter så påfordrar.
Styrelsen åligger dessutom
– att under gemensamt ansvar förvalta föreningens tillgångar och ekonomi
– att genom dess ordförande attestera inkomna räkningar
– bereda de ärenden som hänskjutits till styrelsen
– att genom kassörens försorg låta uppbära medlemmarnas årsavgifter, föra räkenskaper som avslutas per 31.10. kalenderåret och överlämna dessa till revisorernas granskning
– att besluta rörande de utställningar och andra aktiviteter som skall anordnas
– att vid egna utställningar fastställa de normer enligt vilka utställningar skall arrangeras
– att besluta, rörande de lotterier som föreningen skall anordna, att utse firmatecknare
– att göra inköp av konstverk till medlemslotteriet

§5 Protokoll
Vid föreningens styrelsemöte skall protokoll föras och styrelsens medlemmar tillsändas avskrifter.

§6 Revision
Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer vilka jämte två ersättare utses på ordinarie årsmöte. Revisorerna liksom ersättarna utses för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. Revisorerna skall alltid äga tillgång till föreningens räkenskaper och handlingar.

§7 Valberedning
För att förbereda val av styrelseledamöter, ersättare och revisorer väljer årsmötet en valberedning bestående av två till tre ledamöter. Ledamöter i valberedningen får icke tillhöra styrelsen.

§8 Föreningsmöten
Kallelse till föreningsmöte skall kungöras senast tio (10) dagar före utsatt dag. Ärende som medlem önskar få behandlat på föreningsmöte skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre (3) dagar före utsatt mötesdag. Föreningsmöte kan utlysas om styrelsen så anser erforderligt eller minst en tiondel av föreningens medlemmar med uppgivande av skäl gör en skriftlig framställan till styrelsen. Föreningsmöte får inte besluta i andra ärenden än de som varit angivna i kallelsen till mötet.

§9 Röstning
Alla beslut fattas med enkel röstövervikt med undantag av frågor som rör föreningens upplösning eller ändring av stadgarna (för dessa, se §12 och §13). Omröstning sker öppet såvida ej sluten begäres. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder, utom vid val då lottning företages. Vid föreningsmöte äger varje närvarande röstberättigad en röst.

§10 Årsmöte
Föreningens årsmöte skall hållas före december månads utgång. Kallelse till årsmötet skall skickas ut senast tre veckor före utsatt dag.
Vid årsmötet skall förekomma
1 Mötets öppnande
2 Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig tid
3 Val av ordförande för mötet
4 Val av sekreterare för mötet
5 Val av två justerare
6 Årsberättelse (verksamhetsberättelse)
7 Ekonomisk berättelse
8 Revisorernas berättelse
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10 Beslut om antalet ordinarie ledamöter och ersättare för det kommande året
11 Val av:
a) Ordförande för två år i styrelsen
b) Ordinarie ledamöter för två år, varav hälften väljs växelvis (minst 4 ledamöter)
c) Ersättare (minst 2 ersättare)
d) Två revisorer
e) Två revisorsersättare
f) Valberedning om två eller tre personer, varav en utses som sammankallande
12 Eventuella arvoden
13 Fastställande av medlemsavgiften
14 Övriga ärenden
15 Avslutning

§11 Inköp och utlottning av konst
Medlemslotteri anordnas varje år. För att kunna delta i lotteriet måste medlemsavgiften vara föreningen tillhanda senast 31/10. Dragning görs i december månad i samband med årsmötet. Utlottningen görs på under året gällande medlemsnummer. Styrelsen eller av styrelsen utsedd grupp svarar för inköp till lotteriet.

§12 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning fattas av två på varandra följande föreningsmöten, därav minst ett är ett ordinarie årsmöte. För beslutets giltighet behövs minst tvåtredjedels majoritet av samtliga närvarande medlemmar.

§13 Upplösning
Upplöses föreningen skall föreningens tillgångar överlämnas till något ändamål som gagnar konsten eller annat som föreningen beslutar.

Klippans konstförenings stadgar antogs första gången 29.12.1945 och har sedan ändrats 20.2.1953, 25.3.1956 samt 3.12.1983